Điện Bàn đẩy mạnh công tác giảm nghèo thông tin

Thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 22023, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đang hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Ảnh minh họa.

Năm 2023, Thị xã Điện Bàn được phân bổ hơn 146,4 triệu đồng để thực hiện Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Từ nguồn kinh phí này, địa phương đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả.

Trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Điện Bàn đã tổ chức sản xuất các tác phẩm báo chí để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội. Xây dựng chương trình phát thanh tuyên truyền về mục tiêu quốc gia GNBV phát trên sóng truyền thanh cơ sở. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường - Nội dung thực hiện. Cử cán bộ thông tin cơ sở tham dự các lớp tập huấn về công tác thông tin đối ngoại và bồi dưỡng nhân lực thông tin cơ sở do cấp trên tổ chức.

Phát hành tài liệu tuyên truyền về công tác giảm nghèo tại địa phương. Phát triển nền tảng công nghệ phục vụ giảm nghèo về thông tin.

Đối với Dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá, Điện Bàn cũng đã xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức hội thảo, hội nghị về công tác giảm nghèo.

Trong thời gian tới, UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 6 đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thực hiện thuộc Chương trình được phân công chủ trì. Tổ chức rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án, đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung của tiểu dự án 1- Dự án 6 được giao chủ trì theo quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...