Tặng sâm Ngọc Linh giống cho hộ đăng ký thoát nghèo

Xã Trà Nam (Nam Trà My) vưa tổ chức tặng cây sâm Ngọc Linh giống cho bà con Xê Đăng đăng ký thoát nghèo năm 2023.