Chỉ thị của Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Ngày 12/9, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

 

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (Ảnh minh họa)

Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn 2019 - 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 37-NQ/TW); tiến hành sắp xếp và giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã. 

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như sau: 

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ. Chú trọng công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kết quả thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính là căn cứ quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu. 

Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 (Ban Chỉ đạo) tập trung chỉ đạo hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và hoàn thành trước ngày 30/9/2023; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy liên quan triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và quy trình, thủ tục theo đúng quy định.  

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện phương án tổng thể, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định... Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác, mở ra không gian phát triển mới về đô thị, nông thôn, thương mại, dịch vụ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh kịp thời xem xét, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các nghị quyết theo thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030... Phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trong năm 2024 và hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026 - 2030 trong năm 2029. 

Các huyện, thị, thành ủy căn cứ quy định hiện hành của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tổng hợp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030... Xây dựng phương án, đề án, kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.  

Từ nay đến hết năm 2024, tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý (trừ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ) và tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các địa phương liên quan đến việc sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025. Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không đầu tư xây dựng mới; rà soát, xem xét, cân nhắc đối với việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc tại những đơn vị hành chính dự kiến sáp nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác. Có phương án tiếp nhận, bàn giao, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định. 

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các phần tử xấu, các hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, kích động, lôi kéo Nhân dân, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. 

File đính kèm:  Chỉ thị 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...