Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các huyện miền núi phối hợp, triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi.