Ủy quyền Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh ủy quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền Quốc hội (Áp dụng đối với công trình, dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng trong nội dung quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác);

Tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh (thay thế Công văn số 2132/UBND-KSTTHC ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh).

Thời gian thực hiện ủy quyền: 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Điều 1 nêu trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính đầy đủ, toàn diện, chính xác đối với nội dung thẩm định. Các Sở, Ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đối với nội dung do cơ quan, đơn vị mình theo dõi, phụ trách.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...