Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 về hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025.

 

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện chưa thực hiện theo các chương trình, dự án để đưa vào bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng. Căn cứ Kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo giai đoạn và hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện. 

Lập hồ sơ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng và nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định. 

Các địa phương, đơn vị căn cứ khối lượng đã thực hiện, xây dựng dự toán bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng cùng thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện.

Từ năm 2024, các địa phương, đơn vị rà soát đưa toàn bộ diện tích bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện vào thực hiện các chương trình, dự án của Trung ương và được UBND tỉnh hỗ trợ đơn giá để đạt mức 600.000 đồng/ha/năm. 

Trong quá trình thực hiện, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh phân bổ được điều chỉnh tương ứng khi diện tích và đơn giá bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng theo các chương trình dự án của Trung ương có sự thay đổi, nhưng không vượt tổng kinh phí quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh. 

Trường hợp tăng thêm diện tích rừng tự nhiên ngoài các lưu vực thuỷ điện dẫn đến tăng kinh phí vượt quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kinh phí đảm bảo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện; tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...