Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/10 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025.

 

Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát: 15.735 nhà, trong đó xây mới: 8.675 nhà; sửa chữa: 7.060 nhà. 

Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có với công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố: 6.774 nhà. Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố (không có 06 huyện nghèo): 782 nhà. Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 06 huyện nghèo: 8.179 nhà.

Về định mức hỗ trợ, Nghị quyết quy định rõ: Đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh (18/18 huyện, thị xã, thành phố) và hộ nghèo, hộ cận nghèo của 12/18 huyện, thị xã, thành phố (ngoài 06 huyện nghèo). Đối với xây mới, mức hỗ trợ: 60.000.000 đồng/01 nhà. Đối với sửa chữa, mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/01 nhà;

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 06 huyện nghèo (ngoài nguồn vốn thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia, được hỗ trợ cấp bù kinh phí của Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh): Xây mới được hỗ trợ: 14.000.000 đồng/01 nhà; sửa chữa, mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/01 nhà. 

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong giai đoạn 2023-2025 là hơn 400 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh khoảng 120 tỷ đồng và các nguồn huy động từ các quỹ an sinh, phúc lợi, nguồn vận động xã hội hóa, nguồn vận động sự đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và lực lượng vũ trang... trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn kinh phí thực hiện có thể tăng hoặc giảm do quá trình thực hiện có sự biến đổi tăng, giảm của từng nhóm hộ được thụ hưởng.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...