Phấn đấu đưa Phước Sơn, Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Phước Sơn và Bắc Trà My là hai huyện miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Quảng Nam. Với những chương trình, chính sách đặc thù được triển khai đồng bộ trong thời gian qua đã từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, dần đưa hai huyện này thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Huyện Bắc Trà My phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 20,84%.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 huyện nghèo là huyện Phước Sơn và Bắc Trà My đăng ký thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022- 2025. Khi rà soát, đăng ký và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025, huyện nghèo Phước Sơn và huyện nghèo Bắc Trà My đã căn cứ tiêu chí huyện nghèo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 880/QĐ-TTg thực hiện đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tế tại địa phương để phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, đặc biệt khó khăn. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thống nhất đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện (Kế hoạch số 1368/KH-UBND ngày 14/3/2023). Cụ thể huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 

Huyện Phước Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 6-7%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 55,15% cuối 2021 xuống còn 22,06% cuối 2025 (trong đó: tỷ lệ hộ nghèo là 16,98%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,08%); thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm (tăng 1,8 4 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022- 2025: Tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 9,57%, gồm: tỷ lệ hộ nghèo 7,59% (33.127 hộ nghèo) và tỷ lệ hộ cận nghèo: 1,88% (8.202 hộ cận nghèo). 12 lần so với năm 2020); phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm các xã: Phước Năng, Phước Chánh, Phước Công và Phước Hiệp); số đơn vị cấp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn còn 6/12 xã, chiếm tỷ lệ 50%. Đến cuối năm 2025, tổng điểm đánh giá theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Phước Sơn là 29 điểm, khả năng thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 8 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg.

Huyện Bắc Trà My: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 6-7%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 57,03% cuối năm 2021 xuống còn 20,84% vào cuối năm 2025 (trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo là 19,45%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,39%); thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trà Sơn và Trà Giang); số đơn vị cấp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn còn 6/13 xã, chiếm tỷ lệ 46,15%. Đến cuối năm 2025, tổng điểm đánh giá theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Bắc Trà My là 29 điểm, khả năng thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 8 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg. 

Để đạt mục tiêu đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của trung ương, tỉnh Quảng Nam ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ, ưu tiên bố trí vốn ngân sách để thúc đẩy phát triển KTXH các huyện miền núi, ưu tiên bố trí vốn theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện 03 Chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN; đồng thời, 02 huyện nghèo này cũng tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), do đó mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo tại 02 huyện Phước Sơn và Bắc Trà My đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra và đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo là khả thi; trong đó năm 2022, 02 huyện đều đạt vượt mục tiêu giảm hộ nghèo tỉnh giao (huyện Bắc Trà My giảm vượt chỉ tiêu giao 128 hộ (488/360) huyện Phước Sơn giảm vượt chỉ tiêu giao 135 hộ (635/500).

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...