Kiểm tra hoạt động thông tin truyền thông và chuyển đổi số tại huyện Tiên Phước

Sáng ngày 15/11, Sở Thông tin và Truyền thông có buổi kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, địa phương đang thực hiện Tiểu dự án 2 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Tiên Lập. Huyện đã đầu tư thực hiện mua sắm trang thiết bị họp trực tuyến cho xã, tạo điều kiện phục vụ cho công tác thông tin, truyền truyền trên địa bàn xã.