📹 Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu quốc gia làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 30/11, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội (LĐ-TB-XH) Lê Văn Thanh dẫn đầu đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu quốc gia làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các Sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Nguồn lực đầu tư của các chương trình đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện của các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài) là 3.279 tỉ đồng. Tổng các nguồn vốn phân bổ hỗ trợ thực hiện của các chương trình MTQG năm 2023 là 2.998 tỉ đồng (đạt 91%).

 Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra dự án đầu tư từ nguồn vốn chương trình MTQG tại huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ảnh: TN
Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra dự án đầu tư từ nguồn vốn chương trình MTQG tại huyện Nam Giang

Qua triển khai thực hiện chương trình đã được những kết quả nhất định. Hệ thống cơ chế chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ bản hoàn thành tương đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện. Từ nguồn lực của chương trình, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi đã được tăng cường đầu tư, với khoảng 1.684 công trình. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và khu vực miền núi, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân. 

Ngoài ra, nhiều nội dung, công việc và dự án, tiểu dự án đã tập trung giải quyết các yêu cầu bức xúc, thiết thực về đời sống và sản xuất; sắp xếp, ổn định dân cư, xóa nhà tạm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; nâng cao mức sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho người dân... Từ đó, bước đầu giúp người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số thay đổi về nhận thức trong phát triển sản xuất, trong học nghề, lập nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới, nâng cao ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân nỗ lực vươn lên.