Chủ động ứng phó, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống

Thực hiện Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 29/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

 

Ảnh minh họa.

Tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra; chủ động ứng phó, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống, kể cả trong tình trạng khẩn cấp.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân, nhất là đối với những đối tượng chịu hậu quả, tác động của đại dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi, không để các cháu bị tổn thương về tinh thần và thiếu thốn về vật chất. 

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng, chống dịch thời gian qua; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn hiệu lực. 

Sở Y tế: Tập trung xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số 31-CV/BCĐ ngày 27/11/2023; rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý hành chính và công nghệ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới và Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 04/6/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế, bảo đảm chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch, nhất là đối với lực lượng tuyến đầu. 

Thông tin, hướng dẫn, thực hiện theo thẩm quyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương khi chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...