BHXH tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua năm 2024

Ngày 6/2, BHXH tỉnh Quảng Nam ban hành công văn 378 phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn đơn vị với Chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)”.

Theo đó, phát động phong trào thi đua năm 2024 với mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn BHXH tỉnh, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn BHXH tỉnh trong tổ chức triển khai phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, là việc làm thường xuyên hằng ngày của các đơn vị, cá nhân, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Ngành. 

Phong trào thi đua năm 2024 tập trung vào 12 nội dung, gồm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT cho phù hợp với thực tiễn. Phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; chủ động rà soát, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền, bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia, tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân và BHYT toàn dân. 

Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua đến hết năm 2024 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2024 thấp hơn năm 2023; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 80%. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; coi trọng các kênh truyền thông truyền thống, hiện đại, các ứng dụng nền tảng internet, mạng xã hội, văn hóa nghệ thuật đặc trưng văn hóa vùng miền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; từ đó nhận thức đúng, hiểu biết sâu, tự nguyện, tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vì sức khỏe, cuộc sống, an sinh hạnh phúc của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn theo phân cấp của BHXH Việt Nam; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. 

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, chi trả trợ cấp thất nghiệp; tăng cường, chủ động quản lý sử dụng hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT được giao; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu trên hệ thống giám định, thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh điều chỉnh các chỉ số khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo hợp lý, an toàn, hiệu quả và công bằng, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số (VssID) thay cho thẻ BHYT; kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ BHXH, BHYT, BHTN vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia vừa góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả "Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 4398/KH-BHXH ngày 22/12/2023 của BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia” giai đoạn 2023 - 2030.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tài chính; thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ kết quả, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đoàn kết, đồng lòng xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao, đáp ứng cao nhất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt phương châm: "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”. 

Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam theo Kế hoạch số 4224/KH-BHXH ngày 14/12/2023 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025). 

Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn đơn vị tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất đạo đức; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. 

Triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2024 đạt kết quả cao nhất, chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. 

 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...