Phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển, bờ sông

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển, bờ sông thuộc địa bàn huyện Núi Thành, Duy Xuyên và Đại Lộc với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.