Sở KH&ĐT đề xuất nội dung triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Ngày 26/02, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 467/KHĐT-TĐDA gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Ảnh minh họa

Theo đó, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 23/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024. Ngày 15/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT thay thế cho các Thông tư số: 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 và 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024); đã ban hành các mẫu hồ sơ của thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ đấu thầu và cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, hiện nay văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 về lựa chọn nhà thầu vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Do đó một số nội dung của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 giao cho Chính phủ quy định cụ thể đến nay vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện, bao gồm: Hình thức lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án, nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu… 

Ngoài ra, đối với việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm, tại khoản 3 Điều 40 và khoản 3 Điều 41 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định: “Người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 39 của Luật này trước khi phê duyệt.”. 

Như vậy, hiện nay một số nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được Chính phủ quy định cụ thể, đồng thời chưa xác định được cơ quan, đơn vị tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm tổ chức thẩm định của người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Vì những lý do nêu trên, nhằm triển khai thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất và chỉ đạo:

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Thông tư số 01/2024/TTBKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu đảm bảo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Giao Sở Tài chính nghiên cứu quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu quy định tại khoản 3 Điều 40 và khoản 3 Điều 41 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để tổ chức thẩm định các nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 trước khi phê duyệt. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...