Thành lập Ban Tổ chức Năm Phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024

Ngày 29/2, Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024.