Triển khai đề án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân năm 2024

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 788/BXD-QLN ngày 27/02/2024 về thúc đẩy đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” năm 2024; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau: