Hơn 500 cán bộ các cấp Hội Nông dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết

Sáng ngày 22/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghi Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Cả nước có 63 điểm cầu cấp tỉnh, 588 điểm cầu cấp huyện, 4.255 điểm cầu cấp cơ sở. Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch HND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Quảng Nam kết nối đến huyện, thị xã, thành phố.

 

Quang cảnh điểm cầu hội nghị tại tỉnh Quảng Nam

Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày. Cán bộ các cấp Hội được nghe ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Nghe các Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; những nội dung cơ bản Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Chương trình Công tác trọng tâm của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quán triệt Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. 

Sau hội nghị này, Hội Nông dân cấp huyện sẽ tiếp tục triển khai đến cán bộ chi tổ Hội và hội viên nông dân.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...