Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lao

Để tăng cường kiểm soát bệnh Lao, nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược phòng, chống bệnh Lao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 25/CĐTTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao, UBND tỉnh yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Ảnh minh họa.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống bệnh Lao; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh triển khai các hoạt động trọng tâm công tác Y tế dự phòng và Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có hoạt động phòng, chống bệnh Lao. 

Sở Y tế - Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (công lập và tư nhân), đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh Lao, trong đó có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn. 

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Lao trên địa bàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Lao. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao trong cộng đồng. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam chủ động phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Lao, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt, lấy y tế cơ sở là trọng tâm; tuyên truyền về gánh nặng do bệnh Lao gây ra cho người bệnh, gia đình, cộng đồng và xã hội; bệnh Lao là bệnh chữa khỏi được.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh các cấp tăng cường tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên và phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...