Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Theo Báo cáo số 506-BC/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Ảnh minh họa.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp tại Mục IV Báo cáo nêu trên, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý các vướng mắt, phát sinh (nếu có). 

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành dọc có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu cho Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...