UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

UBND tỉnh ban hành công văn 2760/UBND-KTTH ngày 19/4 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.