Phú Ninh triển khai nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và quốc phòng-an ninh

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình Phú Ninh xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền Bảo về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2024.