Tiếp nhận công chức về làm việc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nội vụ Thăng Bình

UBND huyện Thăng Bình thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nội vụ Thăng Bình năm 2024.

 

Cụ thể, UBND huyện Thăng Bình có nhu cầu tiếp nhận 01 chuyên viên về quản lý đầu tư, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. Trình độ chuyên môn: Đại học nhóm ngành kinh tế, xây dựng, quản lý dự án. Mô tả vị trí việc làm: Tham gia tổng hợp kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; theo dõi, hướng dẫn cơ chế, chính sách đầu tư trên địa bàn huyện và theo ngành, lĩnh vực; tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư công trên địa bàn huyện; thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo phân cấp quản lý; làm đầu mối quản lý các chương trình, dự án; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; tổng hợp vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực; theo dõi, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

01 chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo kiêm công tác thi đua khen thưởng và công tác Hội tại Phòng Nội vụ huyện. Trình độ chuyên môn: Đại học nhóm ngành luật, hành chính học, chính trị học, quản lý nhà nước, quản trị nhân lực. Mô tả vị trí việc làm: Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của cấp có thẩm quyền; văn bản pháp luật; quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực của huyện về tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc các quy định của cấp có thẩm quyền về tín ngưỡng, tôn giáo. Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực hoặc của huyện về tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, công tác Hội và công tác khác do lãnh đạo phân công.

Đối tượng tiếp nhận: Là công chức theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung năm 2019.

Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người có nguyện vọng được tiếp nhận: Có đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng về UBND huyện (ghi rõ vị trí việc làm, cơ quan chuyên môn xin về) có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức; có văn bản thống nhất cho liên hệ thuyên chuyển công tác của cơ quan sử dụng công chức. Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận; có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác; người được tiếp nhận đang là công chức giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch: 01.003) trở lên; có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận (không kể thời gian tập sự); không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự, kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

Thời gian tiếp nhận kể từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 01/7/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật). Người được giao nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình; số điện thoại: 0905062159.

File đính kèm: Thông báo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...