Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 8, 8 tháng năm 2020

Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 8, 8 tháng năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020

Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7, 7 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7, 7 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2020 của UBND tỉnh

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2020 của UBND tỉnh; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2020

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 3 và Quý I năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 3 và Quý I năm 2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 02/2020

Báo cáo công tác tổ chức Tết Canh Tý năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 02/2020