Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 2; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 2; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

Tình hình KT-XH tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 7, 7 tháng đầu năm 2018

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 7, 7 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đạt được một số nội dung chính như sau:

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2018

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2018