Sửa đổi một số điều của Nghị định số 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP​ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

Quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định bảo vệ các thành phần môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3405/UBND-KTN ngày 08/6/2021 về chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ động trong việc xử lý rác thải trên địa bàn địa phương quản lý

Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3423/UBND-KTN chỉ đạo chủ động trong việc xử lý rác thải trên địa bàn địa phương quản lý.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành công văn số 3051/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 3409/KH-UBND ngày 8/6/2021 triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

Để tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 21/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2743/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương V/v tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.