Kế hoạch thực hiện chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên năm 2021

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Kế hoạch 114/KH-UBND, ngày 3/8/2021 về thực hiện chương trình Chuyển đổi số năm 2021 trên địa bàn huyện.

Chuyển đổi số của ngành Công Thương, giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch 1190/KH-SCT, ngày 26/7/2021 về Chuyển đổi số của ngành, giai đoạn 2021-2025.

Đại Lộc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

UBND huyện Đại Lộc vừa có Quyết định 1091/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Triển khai toàn diện, thúc đẩy Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 04, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vừa qua, tỉnh đã tổ chức ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT thúc đẩy CĐS tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Kế hoạch 106/KH-UBND, ngày 26/7/2021 về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2021

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2021.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành GTVT

Sở GTVT vừa ban hành kế hoạch 2146/KH-SGTVT, ngày 14/7/2021 về tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Thành lập Ban Điều hành thực hiện chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1969/QĐ-UBND về thành lập Ban Điều hành thực hiện chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số.

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2021

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Kế hoạch 97 /KH-UBND về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2021.

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành Tài Chính năm 2021

Sở Tài Chính vừa ban hành Kế hoạch 1865/KH-STC về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021.
Dữ liệu đang được cập nhật...