Chuyên đề tham khảo của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 13/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Chuyển đổi số cấp xã là mục tiêu quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến người dân

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Chuyển đổi số cấp xã là mục tiêu quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến người dân.

Trung tâm điều hành thông minh huyện Thăng Bình được xây dựng 6 hệ thống quan trọng

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, Trung tâm điều hành thông minh (Intelligent Operation Center - IOC) là một mục tiêu quan trọng nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022

UBND tỉnh vừa có Công văn 1849/UBND-KGVX, ngày 30/3/2022 yêu cầu triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh trên địa bàn xã Tam Thanh

Ngày 30/3, UBND xã Tam Thanh có Quyết định 50/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh trên địa bàn.

Thấy gì qua việc triển khai Wifi thôn, khối phố thành phố Tam Kỳ

Nhằm đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số, thành phố Tam Kỳ đã trang bị các điểm phát sóng Wifi miễn phí tại các điểm công cộng trong đó phủ sóng Wifi miễn phí tại 100% nhà văn hóa thôn, khối phố.

Chuyên đề tham khảo của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 12/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Chuyên đề tham khảo của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 11/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Chuyên đề tham khảo của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 10/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ toàn diện, mạnh mẽ, thiết thực

Thành phố Tam Kỳ xác định mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 là tập trung phát triển mạnh mẽ hạ tầng số trong cơ quan nhà nước và xã hội để làm nền tảng thúc đẩy phát triển chuyển đổi số; Hoàn thiện, đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu theo hướng giám sát, điều hành thông minh; Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.