Ban hành Kế hoạch về Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn huyện Nam Giang

Ngày 15/3, UBND huyện Nam Giang ban hành Kế hoạch về Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn.

Thành lập Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình

UBND xã Bình Chánh vừa ban hành Quyết định 47/QĐ-UBND, ngày 11/3/2022 về việc thành lập Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình.

Đông Giang ban hành Hướng dẫn thành lập Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn trên địa bàn

UBND huyện Đông Giang vừa ban hành Hướng dẫn 02/HD-VH&TT, ngày 11/3/2022 về thành lập Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn trên địa bàn.

Tây Giang: thành lập “Tổ công nghệ cộng đồng”

UBND huyện Tây Giang vừa có Quyết định 148/QĐ-UBND, ngày 4/3/2022 Thành lập “Tổ công nghệ cộng đồng”.

Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 4/3, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022.

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành Thanh tra năm 2022

Ngày 4/3, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022.

Phước Sơn triển khai chuyển đổi số cấp xã gắn với xây dựng nông thôn mới

Năm 2021, huyện Phước Sơn bắt đầu triển khai chuyển đổi số cấp xã gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ban Dân tộc tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Thời gian qua, Chi ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc đã quan tâm chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT và chủ động tham gia công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU đề ra.

Đông Giang: ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

UBND huyện Đông Giang vừa ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND, ngày 15/2/2022 về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

Dữ liệu số - chiến lược thúc đẩy kinh tế số

Dữ liệu là một trong những trụ cột của quá trình chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh. Do vậy sớm có chiến lược về dữ liệu và đồng bộ với quá trình phân tích, quản trị dữ liệu là những yếu tố cần thiết thúc đẩy phát triển kinh tế số…