Kế hoạch tổ chức phong trào thi Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh ban hành quyết định số 2218/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1758/QĐ-UBND, ngày 1/7/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 64 của Chính phủ về công tác quy hoạch

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 3031 yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về công tác quy hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2768 ngày 5/5/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch

Chính phủ ban hành Công điện số 364/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1691 ngày 23/3/2022 ban hành kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn 719 ngày 28/1/2022 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ

UBND tỉnh ký quyết định 160 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ.

Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh ký quyết định 3790 ngày 24/12/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.