Quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Chu Lai

Khu KTM Chu Lai có 5 khu công nghiệp tập trung với diện tích hơn 42.000 ha, trong đó đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh 3 khu công nghiệp đủ điều kiện thu hút đầu tư.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018.

Công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của chính phủ về thi hành một số điều Luật đất đai, Sở TNMT tổ chức lấy kiến góp ý của nhân dân thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.