Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

UBND tỉnh có Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ

Theo đó, phê duyệt Dự án Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ tại huyện Duy Xuyên huyện Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 99.810.759.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh có công văn số 5860/UBND-KTN đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Thống nhất vị trí hạng mục thuộc công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh

UBND tỉnh có công văn số 5712/UBND-KTN có ý kiến về vị trí xây dựng hạng mục Nhà công vụ thuộc Hợp phần 1 dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh.

Tham mưu công trình Đường giao thông từ Cầu Trà Linh đến đường Trường Sơn Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có ý kiến tại công văn số 5705/UBND-KTTH sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Tờ trình số 100/TTrUBND ngày 08/7/2022 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Cầu Trà Linh đến đường Trường Sơn Đông, huyện Hiệp Đức.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải nguy hại vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

UBND tỉnh có ý kiến tại công văn 5703/UBND-KTTH sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 477/BC-STNMT ngày 11/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải nguy hại vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình.

Thay đổi mục đích sử dụng 10,5 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022

UBND tỉnh có quyết định số 2142/QĐ-UBND cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của các dự án và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị, địa phương.

Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

UBND tỉnh ban hành công văn số 5257/UBND-KTN có ý kiến dựa theo Công văn số 5443/BKHĐT-KTDV ngày 05/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Công bố thông tin danh mục dự án, nội dung kêu gọi đầu tư đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý các nội dung thẩm định theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi xét điều kiện hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh đã thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục theo Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.