Điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2695/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; điều chỉnh nguồn vốn đã phân bổ cho UBND huyện Núi Thành tại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2604/QĐ-UBND, ngày 14/9/2021 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

Hoàn trả số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Khu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 5939/UBND-KTTH, ngày 8/9/2021 về hoàn trả số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Khu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao.

Giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án thuộc dự án Khôi phục, tái thiết đường ĐT.611

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2354/QĐ-UBND, ngày 18/8/2021 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khôi phục, tái thiết đường ĐT.611.

Phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2178/QĐ-UBND phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn.

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4963/UBND-KTTH, ngày 3/8/2021 về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao.

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 52/NQ- UBND Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 50/NQ - HĐND ngày 22/7/2021 về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

Phê duyệt trích lập các quỹ năm 2020 và bổ sung vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1907/QĐ-UBND, ngày 8/7/2021 về phê duyệt trích lập các quỹ năm 2020 và bổ sung vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết đường ĐT.606, huyện Tây Giang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1661/QĐ-UBND, ngày 18/6/2021 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết đường ĐT.606, huyện Tây Giang.