Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3968/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 79 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3547/QĐ-UBND, ngày 3/12/2021 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2021.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3471/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường THPT Quế Sơn

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3351/QĐ-UBND, ngày 16/11/2021 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn với tổng mức đầu đư là 59.864.405.000 đồng.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3214/QĐ-UBND, ngày 5/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang với tổng mức đầu tư dự án 38 tỷ đồng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính thuộc thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3064/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2865/QĐ-UBND, ngày 12/10/2021 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An.

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 66/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương.

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn

UBND tỉnh vừa có văn bản 6950/UBND-TH, ngày 5/10/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn .