Phê duyệt Danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình

UBND có Quyết định số 2732/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh.

Phê duyệt Danh mục 02 dự án đầu tư khai thác khoáng sản vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn xã Phước Thành (Phước Sơn)

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2713/QĐ-UBND, ngày 10.10.2022 phê duyệt Danh mục 02 dự án đầu tư khai thác khoáng sản vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Thống nhất chủ trương triển khai dự án Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có ý kiến sau khi xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 260/TTr-STTTT ngày 22/9/2022 về việc thống nhất chủ trương triển khai hoạt động ứng dụng CNTT dự án Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 2146/BC-SYT ngày 21/9/2022 của Sở Y tế về đề xuất chủ trương triển khai dự án Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (khu số 3), xã Tam Quang, huyện Núi Thành

UBND tỉnh có Công văn số 6451/UBND-KTN thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (khu số 3), xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

UBND tỉnh có Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ

Theo đó, phê duyệt Dự án Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ tại huyện Duy Xuyên huyện Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 99.810.759.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh có công văn số 5860/UBND-KTN đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Thống nhất vị trí hạng mục thuộc công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh

UBND tỉnh có công văn số 5712/UBND-KTN có ý kiến về vị trí xây dựng hạng mục Nhà công vụ thuộc Hợp phần 1 dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh.

Tham mưu công trình Đường giao thông từ Cầu Trà Linh đến đường Trường Sơn Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có ý kiến tại công văn số 5705/UBND-KTTH sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Tờ trình số 100/TTrUBND ngày 08/7/2022 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Cầu Trà Linh đến đường Trường Sơn Đông, huyện Hiệp Đức.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải nguy hại vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

UBND tỉnh có ý kiến tại công văn 5703/UBND-KTTH sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 477/BC-STNMT ngày 11/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải nguy hại vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.