Tham mưu công trình Đường giao thông từ Cầu Trà Linh đến đường Trường Sơn Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có ý kiến tại công văn số 5705/UBND-KTTH sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Tờ trình số 100/TTrUBND ngày 08/7/2022 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Cầu Trà Linh đến đường Trường Sơn Đông, huyện Hiệp Đức.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải nguy hại vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

UBND tỉnh có ý kiến tại công văn 5703/UBND-KTTH sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 477/BC-STNMT ngày 11/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải nguy hại vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình.

Thay đổi mục đích sử dụng 10,5 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022

UBND tỉnh có quyết định số 2142/QĐ-UBND cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của các dự án và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị, địa phương.

Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

UBND tỉnh ban hành công văn số 5257/UBND-KTN có ý kiến dựa theo Công văn số 5443/BKHĐT-KTDV ngày 05/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Công bố thông tin danh mục dự án, nội dung kêu gọi đầu tư đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý các nội dung thẩm định theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi xét điều kiện hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh đã thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục theo Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất của thị xã Điện Bàn

HĐND ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất của thị xã Điện Bàn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08//122021.

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Tam Trà - Trà Kót.

UBND tỉnh có quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT.617 đi Quốc lộ 40B) tại huyện Núi Thành và huyện Bắc Trà My.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1704/QĐ-UBND, ngày 24/6/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình

UBND tỉnh vừa ký quyết định 1181 phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh.