Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Núi Thành tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Núi Thành tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Nông Sơn tại Đà Nẵng về

UBND huyện Nông Sơn vừa có công văn báo cáo cán bộ phụ trách, cán bộ đầu mối tổng hợp danh sách công dân Nông Sơn đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê như sau:

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Hội An tại Đà Nẵng về

DANH SÁCH LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO UBND 13 XÃ, PHƯỜNG (đón người dân Hội An đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyên vọng về quê theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Phú Ninh tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Phú Ninh tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Thăng Bình tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Thăng Bình tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tiên Phước tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tiên Phước tại Đà Nẵng về (Cho người từ Đà Nẵng về theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Quế Sơn tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Quế Sơn tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Duy Xuyên tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Duy Xuyên tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tam Kỳ tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tam Kỳ tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Điện Bàn tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Điện Bàn tại Đà Nẵng về