Tây Giang giảm 378 hộ nghèo

HĐND huyện Tây Giang (khóa XII) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phân bổ dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Tài chính có Công văn về việc thẩm định, phân bổ dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn gửi các Sở, Ban, ngành có liên quan đề nghị phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình, chính sách, dự án, hoạt động về giảm nghèo năm 2022.

Nuôi heo cỏ theo chuỗi liên kết

Ở miền núi, ngoài trồng cây keo, chuối và một số dược liệu dưới tán rừng, mô hình chăn nuôi heo cỏ (heo đen địa phương) đang được xem là giải pháp hữu hiệu theo hướng “vật nuôi chủ lực” giúp người dân thoát nghèo.

Lấy ý kiến hướng dẫn mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án Giảm nghèo thông tin năm 2023

Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn gửi các Sở Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án Giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong năm 2023.

Bắc Trà My đặt mục tiêu giảm 600 hộ nghèo trong năm 2022

Theo kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 của UBND huyện Bắc Trà My, năm 2022, huyện phấn đấu giảm 600 hộ nghèo trong năm nay (kế hoạch tỉnh giao là 500 hộ).

Khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Bằng các nguồn chính sách hỗ trợ đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022, đời sống người dân tại địa bàn khó khăn của tỉnh có bước chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Nam vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022

Theo Sở LĐ-TB&XH, kết quả giảm nghèo bền vững sơ bộ năm 2022 của Quảng Nam đã vượt chỉ tiêu đặt ra.