Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm tập trung, tiết kiệm, hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Hơn 100 triệu đồng triển khai công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin tại TP.Tam Kỳ

UBND thành phố Tam Kỳ vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2022 theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo với đảm bảo an ninh quốc phòng

Hội đồng Dân tộc khóa XV ban hành Kế hoạch Giám sát việc thực hiện chinh sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 – 2021.

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ việc làm bền vững

UBND tỉnh có Công văn số 6286/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về nội dung thực hiện Tiểu dự án "Hỗ trợ việc làm bền vững" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 sử dụng vốn đầu tư phát triển.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh gửi Công văn số 6636/UBND-KTN đến Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Bắc Trà My phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 xuống còn 45,18%

Theo kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 của UBND huyện Bắc Trà My, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 xuống còn 45,18%, (giảm 5,27%) tương đương với 600 hộ. Trong đó, năm 2022 phấn đấu giảm 50 hộ trong tổng số 118 hộ tham gia chương trình đồng hành.

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 tại các huyện miền núi của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với 06 huyện nghèo Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My về tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí hơn 1.319 tỷ đồng.

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

HĐND tỉnh vừa thông qua Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 22 /2022/NQ-HĐND.