Sở LĐ,TB&XH hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Vừa qua, Sở LĐ,TB&XH đã ban hành công văn đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; các địa phương triển khai một số nội dung trọng tâm trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin

UBND tỉnh ban hành công văn số 5481/UBND-KGVX thực hiện Công văn số 4139/BTTTT-KHTC ngày 09/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2022.

Hơn 82 tỷ đồng thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 6/10/2022 phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022.

Hơn 151 tỷ đồng thực hiện Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026.