Những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (Phần 3)

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật Đê điều số 79/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14.xxxx

Những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (Phần 2)

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật Đê điều số 79/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14.

Những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (Phần 1)

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật Đê điều số 79/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14.

Dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn 1436/STNMT-N đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Thành lập BCĐ phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”

Ngày 1/10, UBND tỉnh ký quyết định 2774/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay

Theo tổng hợp trên địa bàn tỉnh, từ năm 1997 đến năm 2020, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 824 người chết, 2.503 người bị thương, 38.553 nhà bị sập, 597.370 nhà dân bị hư hỏng.

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa có công văn triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh ban hành công văn 5057/UBND-KTTH về triển khai Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai

Vừa qua, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 2 (xã Trà Mai, Nam Trà My), huyện Nam Trà My đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai cho hơn 50 học viên là đại diện cho các hộ dân.