Quy định mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo Điều 59 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, cụ thể như sau:

Định nghĩa dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

Dịch vụ môi trường rừng là công việc cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng để đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đời sống của nhân dân, bao gồm: bảo vệ đất; điều tiết, duy trì nguồn nước; hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng; cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên.

Tình hình tổ chức hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam và được kiện toàn theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Quỹ trực thuộc UBND tỉnh, tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai thu các dịch vụ môi trường rừng gồm: Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch, nước công nghiệp.

Kiện toàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam được kiện toàn tại quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 13/2/2019.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam được thành lập tại quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2012.