Giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 4450 giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao năng lực thực thi Chính sách chi trả DVMTR và công tác bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam vừa tổ chức khóa tập huấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR theo Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam.

Kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam, để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR hàng năm đạt kết quả cao. Ngay từ đầu năm, Phòng Kiểm tra - Giám sát đã tham mưu cho Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-QBV&PTR ngày 23/02/2022 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2022.

Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ

Tổng Cục Lâm nghiệp vừa ký quyết định 197 ngày 4/7/2022 về Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

Diện tích chi trả DVMTR rải khắp 11 xã, thị trấn của huyện Phước Sơn với 42.764,68ha

Ngay từ đầu năm 2022, tại huyện Phước Sơn các chủ rừng đã tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ rừng (BVR) cho cộng đồng dân cư và lực lượng BVR chuyên trách theo Nghị quyết số 38 ngày 8.12.2021 của HĐND tỉnh để quản lý, bảo vệ với diện tích 65.156,09ha.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 1/7, UBND tỉnh ban hành công văn số 4263 yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Xác định diện tích rừng chi trả DVMTR trong 6 tháng đầu năm 2022

Để có cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, việc xác định diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Triển khai trồng rừng đặc dụng từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành công văn 4094/UBND-KTN V về chủ trương triển khai trồng rừng đặc dụng từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng.

Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 về việc phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

UBND tỉnh ban hành công văn 3885 ngày 17/6/2022 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật.
Dữ liệu đang được cập nhật...