Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

UBND tỉnh vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ kinh phí thực hiện công tác thực hiện quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp vùng giáp ranh

Hạt Kiểm lâm Nam Trà My xây dựng Kế hoạch số 14/KH-HKL, ngày 19/8/2022 về kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp vùng giáp ranh giữa xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2803 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Thông báo kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm các Ban quản lý rừng

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 368 ngày 06/10/2022 về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm các Ban quản lý rừng.

Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng đặc dụng

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2723 ngày 11/10/2022 về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng đặc dụng, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài các lưu vực thủy điện và diện tích ngoài phạm vi hỗ trợ tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội.

Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Nông Sơn

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Sơn.

Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Đông Giang

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Giang.

Trao tặng 300 áo ấm cho học sinh huyện Tây Giang

Sáng ngày 7/10, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã trao tặng 300 áo ấm đồng phục cho học sinh Trường trung học phổ thông Tây Giang, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.