Tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện hoạt động trên lòng hồ thủy điện

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành công văn 5444 yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện hoạt động trên lòng hồ thủy điện.

Sơ kết 7 tháng đầu năm hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 của hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

Tuyên truyền bảo vệ rừng theo định hướng gắn với mô hình sinh kế trong lưu vực thủy điện và sinh kế vùng đệm

Đó là một trong những nhiệm vụ triển khai của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới theo Nghị quyết số 209 ngày 05/8/2022 của Quỹ.

Thông báo Kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng vừa ban hành công văn 284 ngày 10/5/2022 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hồ Quang Bửu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Nghị quyết số 38/20221/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký quyết định số 2860 ngày 27/7/2022 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021.

Thông báo lịch kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng đợt 2 năm 2022

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng vừa thông báo lịch kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đợt 2 năm 2022 tại các đơn vị Chủ rừng.

Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 6 tháng đầu năm 2022 và Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng họp thường kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm

Chiều ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp thường kỳ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam.

Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

UBND tỉnh vừa ký quyết định 1916 ngày 20/7/2022 phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2).

Giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 4450 giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022.