Nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ cháy rừng

Theo kết quả hiện trạng rừng năm 2021, Quảng Nam có diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng là 769.298,45 ha, chiếm 72,75% diện tích tự nhiên của tỉnh (gồm: rừng tự nhiên: 466.207,21 ha; rừng trồng: 216.826,95 ha; đất chưa có rừng: 86.264,29 ha), độ che phủ rừng đạt 58,61%. Diện tích rừng và đất rừng phân theo chức năng cụ thể như sau:

Tạo sinh kế cho người dân trong công tác bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang phối hợp Kiểm lâm địa bàn, cộng đồng bảo vệ rừng các thôn của xã A Rooi đi thực tế hiện trường kiểm tra, rà soát diện tích rừng tự nhiên nằm trong lưu vực lòng hồ thủy điện đưa vào chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần tạo sinh kế cho người dân trong lưu vực, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn cộng đồng.

Ban quản lý khu bảo tồn loài Sao La tổng kết công tác giao nhận khoán bảo vệ rừng

Chiều ngày 21/4, Ban quản lý khu bảo tồn loài Sao La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giao nhận khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2021.

Kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bản tỉnh trong năm 2022, chiều ngày 21/4, Đoàn công tác Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam vừa có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang.

Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định 635/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 phê duyệt kế hoạch thu chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng ứng dụng phần mềm báo cáo trong hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng từ trung ương đến địa phương

Những năm qua, việc báo cáo cung cấp số liệu, thông tin trong hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện qua hình thức gửi văn bản trực tiếp. Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã xây dựng ứng dụng phần mềm báo cáo trong hệ thống quỹ từ trung ương đến địa phương nhằm phục vụ công tác báo cáo định kỳ, đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thuỷ điện

UBND tỉnh đã ký quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đối với công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và các năm về sau, Quỹ luôn đặc biệt quan tâm và luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng; điều này được thể hiện trong kế hoạch thu chi năm 2022 của Quỹ (Dành khoảng 25% kinh phí cho công tác tuyên truyền trong tổng số kinh phí hoạt động của Ban điều hành Quỹ).

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND

Nhằm cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 7/01/2022 và Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 18/01/2022 để triển khai thực hiện; theo đó Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND, cụ thể:

Các nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2022

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt tại kế hoạch thu chi Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2022 và HĐQL Quỹ ban hành Nghị quyết năm 2022; Ban điều hành Quỹ đã xây dựng chương trình hoạt động của Quỹ trong năm 2022 trong đó nhận mạnh một số nội dung trọng tâm phải thực hiện trong năm 2022 như sau: