Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành công văn 6521/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở hữu trí tuệ, Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Công bố 05 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Ngày 16/9, UBND tỉnh ban hành 2658/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành quyết định 2699/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Ngày 21/9, Sở Nội vụ ban hành quyết định 155/QĐ-SNV về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021.

Ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Ngày 21/9, UBND tỉnh có Quyết định 2689/QĐ-UBND về ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

UBND tỉnh có Công văn 6382/UBND-KSTTHC, ngày 20/9/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam.

Công bố 02 thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực báo chí

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2659/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 về công bố 02 thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký công văn 6216/UBND-KSTTHC ngày 16/9/2021 yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Sở LĐ,TB&XH đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở LĐ,TB& XH đã đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác CCHC 9 tháng năm 2021 và đã đêm lại nhiều hiệu quả tích cực.