Bộ nội vụ ban hành quyết định về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tình nguyện thuộc đề án 600

Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền nú giai đoạn 2013-2020

Quyết định 17/QĐ-BCĐ 896, Ban hành kế hoạch thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014