Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại huyện Phú Ninh

UBND tỉnh vừa có Thông báo 52/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại huyện Phú Ninh.

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, cụ thể:

Phát hiện sớm các khó khăn, vướng mắc gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 06/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 301/TTg-PL gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 4

UBND tỉnh vừa có Thông báo 106/TB-UBND, ngày 1/4/2022 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ giám sát triển khai cải cách hành chính, hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế quản trị công trên địa bàn tỉnh.

Trà Mai (Nam Trà My) quyết tâm phấn đấu cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Năm 2021, xã Trà Mai đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, lấy kết quả cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan.

Huyện Tiên Phước ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND, ngày 14/3/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Thực hiện nhập dữ liệu báo cáo cải cách hành chính định kỳ

UBND tỉnh vừa có Công văn 1427/UBND-NCKS, ngày 11/3/2022 yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện nhập dữ liệu báo cáo CCHC định kỳ.

Trong Qúy I/2022, Sở LĐ-TB&XH giải quyết 86 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trong Qúy I/2022, Sở LĐ-TB&XH đã tập trung triển khai thực hiện công tác CCHC đạt được một số kết quả quan trọng.

Hướng dẫn việc số hóa hồ sơ tiếp nhận trực tiếp thành hồ sơ trực tuyến vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Sáng ngày 7/3, Trung Tâm CNTT-TT tổ chức hướng dẫn việc số hóa hồ sơ tiếp nhận trực tiếp thành hồ sơ trực tuyến vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.