Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo, tuyên truyền, định hướng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023.

Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

HĐND tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2023.

Điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 02 điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.

Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết 02 quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trước các tháng cao điểm năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023.