Image

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Hồng QuangTrưởng Ban 0914013201nguyenhongquang@quangnam.gov.vn
Hoàng Châu SơnPhó
Trưởng Ban
0905981195sonhc1@quangnam.gov.vn
Lê Quang TriềuPhó
Trưởng Ban
0913419239trieulq@quangnam.gov.vn
Thiều Việt DũngPhó
Trưởng Ban
0913488365dungtv1@quangnam.gov.vn
Trịnh Thị HườngTrưởng phòng
Hành chính
và Tổng hợp
0914146559huongtt1@quangnam.gov.vn

 

- Văn Thư

  CQ: 0235 3 812 842

  Fax: 0235 3 812 842

II. Thông tin chung

I. Vị trí, chức năng

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam (dưới đây viết tắt là Ban Quản lý), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế mở Chu Lai; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế mở Chu Lai; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thực hiện các dự án sắp xếp dân cư ven biển nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thực hiện các chương trình an sinh xã hội; quản lý đầu tư xây dựng trong vùng dự án và các nhiệm vụ khác do các cơ quan có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy, có biên chế; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện quy định tại Điều 37, Điều 38, Chương V Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thực hiện quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Triển khai thực hiện Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai và các chính sách an sinh xã hội trong vùng Dự án;

- Thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Quảng Nam.

 

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

Ban Quản lý có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

a) Trưởng Ban: Là người đứng đầu Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý; đồng thời chịu trách nhiệm trước các Bộ, ngành có liên quan khi được ủy quyền.

b) Các Phó Trưởng Ban

- Là người giúp Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;

- Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Trưởng ban và Phó Trưởng ban theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (gọi tắt là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ) thuộc Ban Quản lý

- Văn phòng Ban.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Xúc tiến đầu tư.

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Ban Quản lý Dự án hạ tầng.

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.

- Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

Việc thành lập và quy định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trừ Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng) do Trưởng Ban Quản lý quyết định.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, Trưởng Ban Quản lý xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương trực thuộc Ban Quản lý do Trưởng Ban Quản lý quyết định theo quy định hiện hành.

Tin liên quan