Image

Sở Ngoại vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ VĂN PHÒNG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Ngọc TườngGiám đốc0947 355 595tuongln@quangnam.gov.vn
Nguyễn Ngọc KimPhó Giám đốc 0983038577kimnn@quangnam.gov.vn 
Nguyễn Thị Thùy TrangPhó Giám đốc0914060839trangntt@quangnam.gov.vn
Đỗ Thế Thanh NhungPhó Chánh văn phòng Phụ trách0905 060 907nhungdtt@quangnam.go.vn
    

- Văn thư

  CQ: 0235 3 819 729

  Fax: 0235 3 819 729

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

Ðịa chỉ                             : 56 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Ðiện thoại                       : 84. 0235.3810142    Fax: 84. 0235.3819729
Website                          : www.ngoaivuquangnam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 

 1. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về đối ngoại và biên giới lãnh thổ quốc gia; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
 2. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự  chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn: (Theo Quyết định Số: 33/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)
Nhiệm vụ:

 

 1. Trình UBND tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ, biên giới thuộc phạm vi quản lý của Sở;

          c) Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

          2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

          a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia;

          b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

          3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          4. Tổ chức và quản lý các đoàn ra đoàn vào:

          a) Thống nhất quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào Việt   Nam   đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          b) Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh.

          5. Về công tác lãnh sự:

          a) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

          b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

          c) Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

          6.  Về thông tin đối ngoại:

          a) Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt;

          b) Cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh Quảng   Nam   để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

          c) Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

          d) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh cho báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

          7. Đối với các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

          a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp tỉnh theo quy định của pháp luật;

          b) Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác viện trợ trên địa bàn tỉnh.

          8. Về biên giới lãnh thổ quốc gia:

          a) Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các biện pháp thích hợp trong công tác quản lý biên giới; tham gia xây dựng phương án giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam với Lào thuộc địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới lãnh thổ quốc gia theo quy định của pháp luật;

          b) Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác phân giới, cắm mốc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh;

          c) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình triển khai thực hiện công tác cắm mốc thuộc phạm vi tỉnh quản lý, tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các tranh chấp nảy sinh trên đất liền và trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

          d) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

          9. Về kinh tế đối ngoại:

a) Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          b) Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh;

c) Tham gia công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

          10. Về văn hóa đối ngoại:

          a) Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại đã được UBND tỉnh phê duyệt;

          b) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại và xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh ở trong và ngoài nước.

          11. Về người Việt   Nam   ở nước ngoài:

          a) Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt   Nam   ở nước ngoài tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

          b) Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động trên địa bàn tỉnh;

          c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh; gửi báo cáo tổng kết cho UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

               12. Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại địa phương:

 a) Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

           b) Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

         13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh
   14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đối ngoại đối với cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại ở các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh và cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ, biên giới thuộc của các huyện có đường quốc giới với Lào.
   15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ, biên giới.
         16. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực ngoại vụ, biên giới theo quy định của pháp luật. 
           17. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngoại vụ, biên giới được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.
           18. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu tổ chức của Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

          19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

          20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn
         1. Được ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại và biên giới thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền của Bộ Ngoại giao và của UBND tỉnh.
          2. Được quyền yêu cầu các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại và biên giới cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.
       3. Được đề nghị hay quyết định theo thẩm quyền các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Tin liên quan