Image

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Văn TânPCT UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam0914.384424tranvantan2010@gmail.com
Nguyễn CảnhPhó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam0983.510999canhbthupn2012@gmail.com
Trần Văn Mai Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam 0982.971298 maivtdailoc@gmail.com
Trần Văn Em (Hải) Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam0983.834047 lienhiepquangnam@gmail.com
Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 0235.3810320lienhiepquangnam@gmail.com

- Văn thư

 CQ: 0235 3 813 600

 Fax: 0235 3 813 600

II. Thông tin chung

Năm 1986, chính sách mở rộng quan hệ quốc tế với bạn bè và nhân dân các nước do Đảng khởi sướng và lãnh đạo ngày càng được phát huy. Với phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hào bình, độc lập và phát triển”, bộ mặt nước ta được thay đổi từng ngày, bạn bè thế giới quan tâm hơn đến công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới, ở Trung ương đã hình thành Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam bao gồm các tổ chức: Ủy ban hòa bình, Ủy ban đoàn kết hữu nghị, các Hội hữu nghị song phương, đa phương của nước ta với các nước.

Để hiện thực hóa phương châm trên trên, ở Trung ương  đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý cho hoạt động công tác đối nhân dân trong toàn ngành như Chỉ thị 04-CT/TW, 28-CT/TW, 44-CT/TW, Nghị định 93/NĐ-TW… Văn bản được triển khai thực hiện trên diện rộng ở nhiều địa phương.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ cho mục đích đối ngoại, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã ra quyết định thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tại Quyết định số 99/QĐ-UB ngày 28/01/1995 do ông Nguyễn Đình An làm Chủ tịch.

Sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (tháng 01/1997), kế thừa và phát huy truyền thống đối ngoại nhân dân của Tỉnh nhà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam (Liên hiệp) tại Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 21/02/2003.

 Được sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2004-2009) diễn ra vào ngày 24-25/03/2004, sau khi hiệp thương ra mắt Đoàn Chủ tịch gồm 20 ủy viên Ban Chấp hành. Đồng chí Hồ Thị Thanh Lâm-nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Hoàng Châu Sinh làm Phó chủ tịch thường trực, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đều là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể trong tỉnh.

 Liên hiệp ra đời nhận nhiệm vụ làm đầu mối vận động, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tài trợ của các tổ chức PCPNN cho các đối tượng nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và cho yêu cầu phát triển bền vững; phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam với các nước. Đồng thời thông qua các hoạt động đối ngoại nhân Liên hiệp làm “cầu nối” quảng bá, giới thiệu con người, văn hóa Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, mời gọi các đối tác, các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Quảng Nam.

 Ngày 12/5/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam. Điều lệ xác định Liên hiệp là tổ chức chính trị-xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, có các đối tác là các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài hoạt động viện trợ nhân đạo tại Quảng Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Liên hiệp cho đến nay.

Trong 5 năm đầu (nhiệm kỳ 2004-2009), Liên hiệp đã từng bước kiện toàn bộ máy cơ quan thường trực (cũng chính là Văn phòng Liên hiệp), phát triển các tổ chức thành viên và cơ sở, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, củng cố mối quan hệ sẵn có, mở rộng thêm các mối quan hệ quốc tế. Hiện nay, Liên hiệp có 05 tổ chức thành viên, gồm các  Hội hữu nghị:  Việt – Lào, Việt – Hàn, Việt – Nga và Việt – Pháp, Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và phát triển 9 chi Hội trực thuộc đặt tại các Trường học, bệnh viện và các Trung tâm bảo trợ xã hội.

Trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp đã đón tiếp hàng trăm đoàn khách hữu nghị nhân dân với hàng trăm lượt khách từ nhiều nước trên thế giới đến thăm Quảng Nam. Liên hiệp đã cùng các Hội thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là nước bạn Lào, với các đối tác truyền thông, các nước trong khu vực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác với các đối tác khác, trên cơ sở đó xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững giữa ta và bạn bè quốc tế.

Song song với hoạt động hữu nghị, công tác phi chính phủ nước ngoài cũng có những bước phát triển mới. Đến năm 2009, có khoảng 30 tổ chức PCPNN hoạt động tại Quảng Nam, trong đó có khoảng  20 tổ chức có đăng ký được cấp phép dự án hoặc cấp phép hoạt động, có chương trình, dự án viện trợ trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, xã hội, xóa đói giảm nghèo… Trong vòng 5 năm, Liên hiệp đã trực tiếp vận động tổng giá trị viện trợ PCPNN 10 tỉ VNĐ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển tại Quảng Nam.

Ngày 02/12/2008 Ban Bí thư trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 28-CT/TW  về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”Ngay sau đó,Tỉnh ủy Quảng Nam có Thông tri 12-TT/TU ngày 26/10/2009“về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam”,  đánh dấu sự quan tâm của chính quyền địa phương dành cho Liên hiệp hữu nghị tỉnh Quảng Nam.

 Thực hiện theo chủ trương:“mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước trong khu vực trên thế giới”, Liên hiệp cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mình, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động viện trợ viên trợ PCPNN, với phương châm “Hòa bình- Hữu nghị - Hợp tác & Phát triển” từng cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao năng lực làm việc, tinh thần sáng tạo và tự chủ để phục vụ tốt công tác này.

 Để đánh giá tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ I, ngày 28-29/10/2009, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ II được tổ chức trọng thể với sự tham dự của đông đảo đại biểu các tổ chức thành viên, các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên hiệp Trung ương và Liên hiệp các tỉnh bạn. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 vị. Đồng chí Trần Minh Cả được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp. Ban Chấp hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thư ký, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh. Đại hội cũng xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại của Liên hiệp trong giai đoạn 2009-2014. Đại hội lần này là cột mốc đánh dấu sự phát triển, trưởng thành về nhiều mặt của Liên hiệp; đồng thời tạo nền tảng, tiền đề hết sức quan trọng trong việc phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí, cơ cấu tổ chức, phương thức và nội dung hoạt động của Liên hiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với sự phát triển của Liên hiệp, Văn phòng là bộ phận Thường trực Liên hiệp cũng được củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động. Liên hiệp đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Liên hiệp. Văn phòng cũng đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp xây dựng, triển khai các Chương trình làm việc của Ban Chấp hành và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, hàng quí; xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Liên hiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ tư (2008 – 2013); tham mưu cho Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổng kết thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ và tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam, tổng kết công tác Phi chính phủ nước ngoài theo chỉ thị 19-CT/TW, v.v… Những việc trên đã đưa hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Cơ quan Thường trực Liên hiệp theo nề nếp khá chặt chẽ, làm việc theo quy chế, theo chương trình, kế hoạch với những nội dung được xác định trong từng thời gian, thời điểm; nâng dần tính chuyên nghiệp trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp và bộ phận Thường trực; góp phần thúc đẩy những chuyển biến trong hoạt động của các tổ chức thành viên.

 

Tin liên quan