Image

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thanh TâmGiám đốc0913453115nguyenthanhtam77@gmail.com
Nguyễn Tuấn PhongPhó Giám đốc  
Trần Cảnh HàPhó Giám đốc  

II. Thông tin chung

Nhiệm Vụ và Quyền Hạn của Ban

1.  Làm chủ đầu tư các dự án ĐTXD các CTGT trên địa bàn tỉnh, được UBND tỉnh giao quản lý sử dụng vốn để ĐTXD và thực hiện các nhiệm vụ , quyền hạn, trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của luật Xây dựng, luật đầu tư công, luật đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện nhiệm vụ , quyền hạn được UBND tỉnh ủy quyền trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

3. Tư vấn quản lý, điều hành dự án ĐTXD các CTGT, giám sát thi công xây dựng CTGT đối với các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nhưng không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng theo qui định của pháp luật . cụ thể của các UBND huyện, thị xã, thành phố và các nghành không có chuyên nghành giao thông…

4. Thực hiện công tác quản lý dự án giao thông về bảo trì công trình đường bộ, đường bộ thủy nội địa trên địa bàn tỉnh do sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền.

6.Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo nội dung quy định tại điều 63 của Luật xây dựng năm 2014 và các công việc khác liên quan,

     a. Nhiệm vụ lập kế hoạch dự án.

     b. Các nhiệm vụ chuẩn bị dự án

     c.Các nhiệm vụ thực hiện dự án

     d. Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình vào sử dụng.

     e. Các nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân.

     f.  Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình.

     g. Các nhiệm vụ theo dõi đánh giá báo cáo tình hình thực hiện 
 

Tin liên quan